Категория ВЕ

Категория „B+E – Автомобил + ремарке

Изисквания към кандидата:

- правоспособност за управление на МПС от категория „В”

- завършено минимум основно образование

Документи необходими за записване:

- оригинал и копие на диплома за завършено минимум основно образование,

- копие на лична карта,

- 1 актуална снимка.

Обучение:

- 12 часа практика

С категория В+Е

Може да управлявате състав от пътни превозни средства с теглещо моторно

превозно средство от категория В и ремарке, когато:

а) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава 750 кг;

б) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава масата без товар на

теглещото превозно средство;

 

Обратна Връзка