Конструкция на автомобила

1.1 Общо устройство на автомобила

 

Автомобилът се състои от три ос­новни части: двигател, шаси и ка­росерия.Двигателят е източникът на енерги­ята, с която се задвижва автомо­билът.В каросерията се разполагат то­варите и пътни­ците.Шасито е съв­купност от всич­ки агрегати и възли на автомо­била, с изключе­ние на двигателя и каросерията. Състои се от си­лово предаване (трансмисия), ходова част и органи за управ­ление. Това оп­ределение идва от руската терминология. На бъл­гарски език с "шаси" се означава рамата. Това е скелетът на автомо­била, на който са закрепени всич­ки възли и уредби.

 

 

1.2 Двигател

 

 

1.2.1. Принцип на работа на двигателя.

 

За автомобилите се използуват пре­димно двигатели с вътрешно горе­не. Все още в експериментален пе­риод е използуването на електрод­вигатели, които се задвижват от аку­мулаторни батерии. За сега елек­тродвигателите се използуват за трамваите и тролейбусите, които се захранват с електричество от кон­тактна мрежа, опъната по трасето им, а електродвигатели, задвижва­ни от акумулаторни батерии се из­ползуват за вътрешнозаводски транспорт.

1 РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО

2 ГОРИВНА ПОМПА

3 КАРБУРАТОР

4 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

5 СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ

А ГЕНЕРАТОР

Б РЕЛЕ-РЕГУЛАТОР

В АКУМУЛАТОР

Г КОНТАКТЕН КЛЮЧ

Д БОБИНА ВИСОКО

Е РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ НА ЗАПАЛВАНЕТО

Ж ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ 3 СТАРТЕР

Според вида на използваното го­риво двигателите с вътрешно горе­не се делят на две основни групи: бензинови и дизелови. Бензиновите двигатели работят с леки горива: бензин, пропан-бутан, метан, а вероятно в близко бъде­ще и водород. Дизеловите двигатели работят с по-тежките фракции на земното масло (дизелово гориво). Основната разлика между двата двигатели е, че при бензино­вите двигатели горивната смес се запалва от електрическа искра, а при дизеловите горивото се впръс­ква в цилиндъра, запълнен със сгъстен и силно нагрят въздух, къ­дето се самозапалва. За работата на бензиновия двига­тел са необходими три елемента:

1. гориво

2. въздух

3. електричество

Горивото се съхранява в резерво­ар, откъдето горивната помпа го по­дава към карбуратора. Въздухът постъпва през въздуш­ния филтър.В карбуратора се извършва смес­ване на горивото с въздуха - обра­зува се горивната смес. Горивната смес постъпва в цилиндрите на дви­гателя, където се сгъстява. От аку­мулатора се подава ток с ниско нап­режение - най-често 12 волта. В бо­бината той се трансформира в ток с високо напрежение: 18 -20 000 волта, който се подава на свещи­те. Между електродите на свещта прескача искра, която запалва сгъстената горивна смес. При из­гарянето на сместа налягането в ци­линдрите се повишава, в резултат на което буталото се придвижва на­долу и завърта коляновия вал. За да се осъществят тези процеси е необходимо първоначално за­въртане на коляновия вал на дви­гателя. Това става чрез стартера (електромотора), който използва ток от акумулатора. Изразходваната ел. енергия от акумулатора трябва постоянно да се възстановява. То­ва се извършва от динамото (гене­ратора). Един пълен цикъл на описания про­цес се извършва за четири такта (четири хода на буталото), откъде­то е и наименованието ЧЕТИРИ-ТАКТОВ ДВИГАТЕЛ. Макар и рядко, все още същест­вуват ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ, които, поради лошите им екологич­ни показатели са на отмиране. В четиритактовия двигател се из­вършват следните процеси:

Първи такт -всмукване. Бу­талото слиза на­долу и всмуква горивна смес през всмукател­ния клапан, кой­то е свързан с карбуратора.

Втори такт -сгъстяване.Буталото се из­качва нагоре и сгъстява горив­ната смес. Кла­паните са затво­рени.

Трети такт -разшерение.Запалителната свещ подава искра, която възп­ламенява сгъс­тената горивна смес. Получено­то високо наля­гане изтласква буталото надолу.

Четвърти такт - изпус­кане. Буталото се изкачва наго­ре и изтласква изгорелите газо­ве навън от ци­линдъра през отворения из­пускателен кла­пан.

 

Постъпателно възвратното движе­ние на буталото се превръща във въртеливо движение на коляновия вал чрез мотовилката. Вижда се, че на всеки четири так­та на буталото има само един ра­ботен - когато запалената смес из­тласква буталото надолу. За тези четири такта на буталото колянови-ят вал прави две завъртания. Сле­дователно на всеки две завъртания на коляновия вал съответства едно запалване във всеки от цилинд­рите (един работен ход). През последните 30 години карбу­раторите на бензиновите двигате­ли започнаха да се изместват от специални системи за впръскване на горивото. Така се отговори на повишените екологични изисквания към автомобилите. Чрез така наре­чените инжекционни системи се постига максимално оптимизиране на горивния процес при различни­те режими на работа на двигателя. Съществуват два вида инжекцион­ни системи: централно впръскване (моноинжекцион) и многоточково впръскване (пълен инжекцион). При моноинжекциона горивото се впръсква във въздуха в една точ­ка преди цилиндрите на мястото на карбуратора. При пълния инжекци-он впръскването става непосред­ствено пред смукателния клапан на всеки цилиндър поотделно. При дизеловите двигатели в цилин­дрите се всмуква чист въздух. При движението си нагоре буталото сгъстява въздуха, при което той се нагрява до висока температура. В този момент чрез специална дюза се впръсква дизелово гориво, кое­то се самозапалва, разширява се и избутва буталото към долна мър­тва точка. За да се повиши мощността на ди­зеловите двигатели, без да се уве­личават размерите им, се прилага принудително пълнене с въздух чрез турбокомпресор, който се зад­вижва от изгорелите газове.
 
 

1.2.2.Мазане на двигателя.

 

 

Частите на двигателя са изработе­ни от метал. Не може да има съв­местна работа на метални части при високи температури и налягания, ако няма добро смазване. Мазането се извършва от високо­качествено масло, което се пода­ва под налягане от помпа към три­ещите се части. Освен мазане на частите, маслото извършва и тях­ното охлаждане.За нормалната работа на мазител-ната система се следи по специал­на лампа или манометър, разполо­жени на арматурното табло. При включване на контактния ключ тази лампа светва с червен цвят. След като двигателят заработи нормално тя трябва да за­гасне. Ако това не стане двигате­лят трябва незабавно да се загаси и да се търси причината - най-чес­то липса на масло.

 

 

 

1.2.3.Охлаждане на двигателя.

 

 

При работата на двигателя се от­деля много топлина, затова е не­обходимо той да се охлажда.

Охладителната система се състои от:
1.Радиатор 2. Водна риза

3. Вентилатор 4. Водна помпа

Водата във водната риза отнема топлината от най-нагретите детай­ли, водната помпа прекарва нагря­тата вода през радиатора, където тя се охлажда от преминаващия въздух, който се засмуква от вен­тилаторната перка. Вместо вода в съвременните автомобили се из­ползват специални незамръзващи течности - антифризи.

 

1.3 Силово предаване

 

1 - съединител 2 - предавателна кутия 3 - карданно предаване

4 - главно предаване 5 - диференциал 6 -полувалове

 

 

1.3.1. Общо устройство на силовото предаване.

 

 

Силовото предаване служи да пре­даде въртеливото движение от дви­гателя до двигателните колела. При класическата схема за разположение на силовото предаване, двигателят е разполо­жен отпред в автомобила (предно пазположение), а двигателните колела отзад (задно предаване). В то­зи случай силовото предаване се състои от съединител (1), предава­телна кутия (2),карданно предава­не (3), главно предаване (4), дифе­ренциал (5) и полувалове (6). Все повече съвременни автомоби­ли имат предно разположен дви­гател и предни двигателни колела. Това опростява конструкцията, за­щото няма нужда от карданен вал и съответно от място за него в ку­пето.

 

 

 

1.3.2. Съединител

 

Съединителят осъществява под­вижна връзка между двигателя и предавателната кутия.

1. При натискане на педала на съ­единителя единият от дисковете се отделя и се прекъсва предаването на движението от двигателя към предавателната кутия.

2. При отпускане на педала пружи­ната връща диска и го притиска към другия диск, при което той започ­ва да се върти.

3. При пълно отпускане на педала на съединителя двата диска са на­пълно притиснати и се въртят за­едно, като въртенето на коляновия вал се предава на предавателната (скоростната) кутия.

 

Временното прекъсване на връзка­та е необходимо за превключване на предавките в предавателната (скоростната) кутия и особено за плавното първоначално потегляне на автомобила.

 

1.3.3. Предавателна кутия

 

Предавателната кутия дава въз­можност да се изменя теглителна-та сила и скоростта на въртене на двигателните колела при постоян­на мощност на двигателя. Това ста­ва чрез включване на различни двойки зъбни колела в предавател­ната кутия (по подобие на скорос­тите на велосипеда). Чрез предавателната кутия се осъ ществява и движението назад, а та­ка също и за продължително раз­деляна на двигателя от двигател­ните колела (двигателят работи, съ­единителят е включен, а двигател­ните колела не се движат).

 

 

1.3.4. Карданно предаване

 

Карданното предаване предава движението от предавателната ку­тия на главното предаване. Пове­чето съвременни автомобили са с предно предаване и там отсъства точно този вид карданен вал.

 

 

1.3.5. Главно предаване

 

Главното предаване има за задача да намали оборотите на въртене на карданния вал и да предаде дви­жението под прав ъгъл на полува-ловете, които задвижват двигател­ните колела. Състои се от една двойка конусни зъбни колела.

 

 

1.3.6. Диференциал

 

Диференциалът е механизъм, кои­то позволява двете двигателни ко­лела да се въртят с различни обо­роти при движение в завой или при неравности по пътя.

 

1.4 Ходова част

 

 

Ходовата част на автомобила под­държа агрегатите, възлите и части­те на силовото предаване . Ходо­вата част се състои от преден и за­ден мост, окачване (ресьори, пру-жини,амортисьори, стабилизатори), колела и гуми.

 

При леките автомобили всички аг­регати са прикачени към долната част на купето (каросерията), което изпълнява ролята на рама ("носеща каросерия"). Отделна рама имат то­варните автомобили и автобусите.

 

1.5 Спирачна уредба

 
Спирачната уредба намалява ско­ростта на автомобила или го спира напълно според желанието на во­дача. Всеки автомобил автомобил има най-малко две спирачни уредби. Глав­ната спирачна уредба се задейства чрез спирачния педал и действува на всички колела. Чрез нея се на­малява скоростта или се спира ав­томобилът. Допълнителната спи­рачна уредба се задейства чрез ръчка и действува само на задни­те колела или на карданния вал и обикновено се нарича паркова (ръчна) спирачка. Тя се използува да осигури неподвижност на пар­киран автомобил, както и при по­теглянето му по нагорнище. Действието на спирачната уредба става чрез триене на спирачните челюсти към спирачните дискове или спирачните барабани. Спирач­ната сила от спирачния педал се предава до спирачните дискове (барабани)чрез хидравлична сила, от хидравлична система: главен спирачен цилиндър, тръбопроводи и работни цилиндри. За да се оси­гури надежност на спиране, дори при спукване на някой тръбопро­вод, колелата са снабдени две по две с независим тръбопровод.

Обикновено се свръзват с един тръбопровод предно ляво и задно дясно колело и с друг тръбопровод предно дясно и задно ляво колело. При някои автомобили с отделен тръбопровод са свързани предните, а с друг задните колела. За по-ефективно спиране спирач­ната сила се усилва от вакуумен усилвател.При по-големите товарни автомоби­ли и автобусите, работният флуид в спирачната уредба е сгъстен въз­дух. Спирачният педал играе само командна роля.

 

 

1.6 Кормилна уредба

 

 

Кормилната уредба насочва авто­мобила в желаната посока. Това става чрез отклоняване на предни­те (управляеми) колела наляво или надясно. При въртене на волана с помощта на специална кормилна кутия и лостова система движени­ето се предава на управляемите ко­лела.

 

1.7 Рама и каросерия

 

 

Рамата представлява основната конструкция (скелета) на всеки ав­томобил. Към нея се закрепват всички възли и уредби (двигател, кормилна уредба, силово предава­не, ходова част, спирачна уредба и каросерия). Нейният номер иден­тифицира целия автомобил. Каросерията на товарните автомо­били има най-различна форма, спо­ред тяхното предназначение. За на­сипни товари, за хранителни про­дукти, за мебели, за течности и т.н. Купетата на леките автомобили съ­що имат различно изпълнение: лимузина, лимузина с пета врата, купе, кабрио, комби, ван, джип, пикап.

 

1.8 Електрообзавеждане на автомобила

 

Осветителната и сигнална уредба служи за осветяване на пътя през нощта и при намалена видимост, за обозначаване на размерите на автомобила, за сигнализиране на посоките на завиване, за сигнали­зиране на аварийно спрян автомо­бил и осветяване на задния регис­трационен номер. Всеки автомобил отпред задъл­жително трябва да има: две светлини за указване на посоката на завиване (мигачи, пътепоказа­тели) - бели или оранжеви; два фа­ра с бяла или жълта светлина, кои­то осветяват пътя не по-малко от 160-170 метра (дълги светлини); два фара с бяла или жълта светли­на, които осветяват пътя не повече от 65-70 метра (къси светлини); две светлини за обозначаване на авто­мобила (габаритни светлини) - с бял цвят. Обикновено фаровете за къ­си и дълги светлини са комбинира­ни в един фар.

 

 

Всеки автомобил отпред допъл­нително може да има още: два фара с дълги светлини, ако други­те дълги светлини са комбинирани с късите; два фара против мъгла; паркинг-светлини. Всеки автомобил отзад задъл­жително трябва да има: две лам­пи с червена светлина, които се за­действат при натискане на работ­ната спирачка (стоп-светлини); две лампи с червена светлина за обоз­начаване на автомобила (задни га­баритни светлини); две светлини за указване посоката на завиване (ми­гачи, пътепоказатели) - оранжеви; една или две светлини, които се за­действат при включване на преда­вателната кутия на заден ход; ед­на бяла светлина за осветяване на табелата с регистрационния номер на автомобила. Всеки автомобил отзад допъл­нително може да има още:Две сигнални лампи с червен цвят за движение при мъгла; две стоп-слетлини, монтирани високо в ку­пето.

 

 

 

Обратна Връзка